โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน เกิดจากการที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดการตีบหรืออุดตันอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นโรคที่พบได้บ่อย มักจะอยู่ในสามอันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง

โรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง การสูบบุหรี่ ภาวะอ้วนลงพุง ขาดการออกกำลังกาย อายุที่เพิ่มมากขึ้น กรรมพันธุ์

การรักษา

ควบคุมปัจจัยเสี่ยง การรักษาโดยการให้ยา การทำบอลลูนและใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือด การผ่าตัดต่อหลอดเลือด (ผ่าตัดบายพาส)

หากมีการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลัน ควรไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร