โรคพังผืดในปอดในยุคโควิด-19

โรคพังผืดในปอดในยุคโควิด-19

โรคพังผืดในปอด (Fibrotic-Interstitial Lung Disease : Fibrotic-ILD) มีอาการคล้ายกับโรคปอดอื่น ๆ เช่น หอบ เหนื่อย ไอแห้ง อาจเกิดความไม่ชัดเจน ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาช้าไปกว่าภาวะปกติ

นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง เช่น ต้องได้รับออกซิเจนปริมาณสูงหรือใส่ท่อช่วยหายใจ อาจพบว่า ส่วนหนึ่งเกิดพังผืดในปอดตามมาได้ ซึ่งแม้ว่าพบเป็นส่วนน้อยมาก แต่ก็ต้องเข้ารับการตรวจประเมินต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ หากหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิดแล้วยังพบมีอาการเหนื่อยง่ายโดยหาสาเหตุอื่นไม่พบค่าออกซิเจนปลายนิ้วต่ำเวลาออกกำลัง อาจมีไอร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

โรคพังผืดในปอดหากเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ผู้ป่วยควรมีความเข้าใจในการสังเกตสัญญาณรคเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.กมล แก้วกิติณรงค์