โรคที่บอกได้จากการวิ่งสายพาน

โรคที่บอกได้จากการวิ่งสายพาน

การวิ่งสายพาน คือการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย พร้อมกับการตรวจสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ เพื่อตรวจว่าขณะที่ร่างกายออกแรงอย่างหนักอยู่นั้น กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเพียงพอหรือไม่ เป็นการตรวจเพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจเพื่อหาภาวะโรคอื่น ๆ ได้อีก เช่น

  1. การตรวจประเมินความพร้อม ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  2. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขณะออกกำลังกาย
  3. การประเมินผลการรักษา ภายหลังการให้การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

การวิ่งสายพาน มีข้อควรระวังในการตรวจและแปลผล ควรได้รับการประเมินก่อนส่งตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์
ฝ่ายอายุธศาสตร์