ความดันโลหิตสูง”ภัยเงียบทำลายหัวใจ”

ความดันโลหิตสูง”ภัยเงียบทำลายหัวใจ”

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะแรงดันในหลอดเลือดแดงที่มีค่าสูงเกินปกติ ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นผนังหัวใจหนาตัว ทำให้เกิดหัวใจโต หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย และหัวใจล้มเหลวได้ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ ส่วนใหญ่มักไมมีสัญญาณตือน ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง

แนวทางป้องกันความดันโลหิตสูง

  1. เพิ่มกินผัก/ผลไม้ และลดกินอาหาร/เครื่องดื่มรสหวาน
  2. เพิ่มกิจกรรมทางกาย เดินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3. ลดกินเกลือ (โซเดียม)
  4. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  5. งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่
  6. ลดความเครียด ความกังวล ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์