แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในยุคโควิด-19

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในยุคโควิด-19

หลักการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หากจำเป็นควรยึด หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Physical Distancing) อย่างเคร่งครัด
  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
  • รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
  • ลดการสัมผัสวัตถุต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ
  • รับประทานยาควบคุมอาการกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นมากกว่าคนทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

error: Content is protected !!