แนวทาง Home Isolationและ Community Isolationสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

แนวทาง Home Isolationและ Community Isolationสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

Home Isolation (การกักตัวที่บ้าน)

  • เป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและไม้มีโรคอื่นร่วม
  • เป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้ว 7 – 10 วันและแพทย์ประเมินว่าสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
  • ผู้ป่วยสมัครใจแยกกักตัวในที่พักของตน
  • อยู่คนเดียวหรือมีผู้อาศัยร่วมไม่เกิน 1 คน
  • อายุน้อยกว่า 60 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงน้ำหนักตัวน้อยกว่า 90 กก. หรือ ไม่มีภาวะอ้วน
  • ติดต่อ 1330 กด 14 (สปสช.) หรือแอดไลน์ @comcovid-19 เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยจะได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร และอุปกรณ์ยังชีพ
  • มีแพทย์ติดตามอาการทางระบบสื่อสารที่เหมาะสม
  • หากมีความจำเป็นจะได้รับยาฟ้าทะลายโจร และยาฟาวิพิราเวียร์ รวมถึงส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง

Community Isolation (การกักตัวในชุมชน)

  • หากไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ และในชุมชนมีการจัด
  • ตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) ให้ติดต่อแกนนำหมู่บ้านหรืออาสาสมัคร เพื่อเข้ารับการกักตัวและรับการดูแลรักษาภายในศูนย์นี้การจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน อาจทำได้โดยการติดต่อ สปสช. (โทร. 1330)

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564