แนวทางป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียน

แนวทางป้องกัน โควิด-19 ที่โรงเรียน

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา

 • คัดกรองนักเรียนด้วยมาตรการที่เข้มงวด
  • ตรวจวัดใช้และคัดกรองอาการของโรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและบุคลากรทุกคน
  • สังเกตอาการผิดปกติของนักเรียน หากพบอาการป่วย เช่น ไอ มีน้ำมูก แม้ไม่มีอาการไข้ ให้งดข้าเรียนจนกว่าจะหาย
 • จัดการพื้นที่ในสถานศึกษาให้เหมาะสม
  • กรณีห้องเรียนที่ปิดแอร์ตลอดวลา ควรพิมช่วงเวลาในการพักแอร์ และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายแท
  • จัตตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง เช่น บริเวณทางข้าห้องเรียน และพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน
  • จัดสถานที่ให้หมาะสมโดยยึดแนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม เช่น การเข้าแถว จัดที่นั่งเรียน จัดที่นั่งรับประทานอาหาร
  • จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดความแออัด
  • สำหรับเด็กที่มีการนอนกลางวัน ควรจัดที่นอนโดยรักษาระยะห่างอย่างน้อง 1-2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องรวมกลุ่มใกล้ชิด
 • จัดเตรียมห้องพยาบาล สำหรับรองรับเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแยกจากเด็กป่วยปกติ
 • เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างคุณครูด้วยกัน สำหรับแจ้งความผิดปกติของเด็กนักรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง
  • ให้บุตรหลานใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
  • สอนบุตรหลานเรื่องสุขอนามัย ล้างมือสม่ำสมอ และรักษความสะอาดอย่างเคร่งครัด
  • สอนบุตรหลานให้รักษาระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล