เอาชนะโควิด-19 ด้วยวัคซีนและมาตรการป้องกัน

เอาชนะโควิด-19 ด้วยวัคซีนและมาตรการป้องกัน

กรณีศึกษาการควบคุมโรคโควิด-19

ประเทศอิสราเอลมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนของ Pfizer ประมาณร้อยละ 55 ของประชากรทั้งหมดจากเดิมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 คน/วัน ลดลงเหลือเพียง 10 คน/วัน แต่ในขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 100 คน/วัน โดยจุดระบาดที่สำคัญคือการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเพราะนักเรียนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ภูมิคุ้มกันหมู่ที่ควรมีเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ในแต่ละสายพันธุ์

  1. ภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 สายพันธุ์อู่ฮั่น คือ ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ
  2. ภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอลฟา คือ ร้อยละ 70-80 ของประชากรทั้งประเทศ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อุ่ฮั่น
  3. โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา คือร้อยละ 80-90 ของประชากร เนื่องจากสายพันธุ์นี้สามารถแพร่กระจายได้ง่าย และลดประสิทธิภาพของวัคซีน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

ในอนาคตอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประชากรทั้งประเทศควรที่จะเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 80-85 ถ้าหากสามารถฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเพิ่มขึ้นได้ ผู้ปกครองจึงควรติดตามข่าวการฉีดวัคซีนในเด็กอย่างใกล้ชิด และให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีนทันทีเมื่อมีวัคซีนสำหรับเด็ก

คำแนะนำจากแพทย์

วิธีการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มต้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ล้างมือเป็นประจำอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ