เด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

เด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

เมื่อมีผู้ใหญ่ในบ้านป่วยเป็นโรควัณโรคปอด หรือวัณโรคของระบบทางเดินหายใจ เด็กถือเป็นกลุ้มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายที่สุด ดังนั้น จึงควรพาเด็กมาเข้ารับการตรวจคัดกร่องวินิจฉัยวัณโรค เพื่อให้ได้รับการดูแล่ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคและการเสียชีวิตของเด็ก

ขั้นตอนการตรวจหาโรควัณโรคในเด็ก

  1. การซักประวัติ (ไข้ ไอ น้ำหนักไม่ขึ้นต่อมน้ำเหลืองโต)
  2. การตรวจร่างกาย
  3. การเอกซเรย์ปอด
  4. การทดสอบทูเบอร์คูลินที่ผิวหนัง หรือการตรวจเลือด ในเด็กอายุ
    5 ปีขึ้นไป

หากพบว่ามีโอกาสเป็นวัณโรคระยะแฝง จะได้รับยารักษาวัณโรคระยะแฝง และติดตามอาการอย่างน้อย 2 ปี หากพบว่าเป็นโรควัณโรค จะได้รับยารักษาวัณโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก