เช็กความเสี่ยงสมองเสื่อม

เช็กความเสี่ยงสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมองในด้านการรู้คิด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเของผู้ป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้น จึงควรหมั่นสำรวจว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม

  • อาการหลงลืมบ่อย ๆ จดจำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้ เช่น ลืมว่าตนรับประทานอาหารแล้ว
  • มีปัญหาด้านการสื่อสาร นึกคำไม่ออก ใช้คำผิด
  • ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน
  • ทำกิจวัตรประจำวันของตนไม่ได้อย่างเดิม
  • อาจมีปัญหาทางจิตหรือพฤติกรรม เช่น หวาดระแวง หึงหวง พูดจาหยาบคาย วิตกกังวล

หากพบว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้ ควรเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อวางแผนในการรักษาและรับมือกับอาการโดยด่วน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
คลินิกตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม ศูนย์ประสาทศาสตร์