เคล็ด(ไม่)ลับ ฟื้นฟูมือและนิ้วมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เคล็ด(ไม่)ลับ ฟื้นฟูมือและนิ้วมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูเรื่องการใช้งานมือและการหยิบจับ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับมาใช้ชีวิตประจำได้ดีขึ้น หรือใกล้เคียงดังเดิม สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านมาเป็นตัวช่วยในการฝึกได้ ดังนี้

ท่าที่ 1

ฝึกหยิบวัตถุขนาดต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ ลูกบอล ลูกแก้ว เป็นต้น โดยเริ่มจากฝึกหยิบวัตถุที่มีขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก ฝึกพับผ้าผืนเล็ก ใช้นิ้วจับมุมผ้าขนกันแล้วพับให้เล็กลง ฝึกเปิด – ปิดฝา ใช้นิ้วโป้ง นิ้ชี้และนิ้วกลาง ออกแรงหมุนเป็นหลัก

ท่าที่ 2

กำลูกบอลออกแรงบีบและปล่อย ทำซ้ำ 10 – 20 ครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการกำมือ

ท่าที่ 3

อุปกรณ์ยางรัด สวมลงบริเวณปลายนิ้วและเหยียดนิ้วกางออก โดยออกแรงให้มากที่สุด เพิ่มความยากโดยเพิ่มปริมาณยางรัดเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการเหยียดนิ้ว อุปกรณ์ไม้หนีบผ้า ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วอื่น ๆ ออกแรงในการหนีบผ้า สามารถเพิ่มความยากโดยเพิ่มขนาดหรือลดขนาดของไม้หนีบผ้า เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการหยิบจับโดยใช้ปลายนิ้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู