เก็บปัสสาวะส่งตรวจทำอย่างไรผลจึงจะถูกต้อง

เก็บปัสสาวะส่งตรวจทำอย่างไรผลจึงจะถูกต้อง

การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ มีปัจจัยที่อาจทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน

จึงมีข้อควรระวังดังนี้

  1. ควรตรวจดูชื่อนามสกุลบนภาชนะที่ให้ถูกต้องก่อนทำการเก็บปัสสาวะทุกครั้ง
  2. แจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาหรือวิตามินอะไรอยู่บ้าง
  3. หากมีประจำเดือนอยู่ควรเลื่อนการตรวจ
  4. ผู้ป่วยที่กลืนแไอโอดีนควรงดเว้นการตรวจอย่างน้อย 3 วัน
  5. ควรล้างมือและทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  6. เก็บปัสสาวะเฉพาะช่วงตรงกลาง ปริมาณ 30-60 มิลลิลิตร โดยทิ้งปัสสาวะช่วงแรกและช่วงท้ายไป

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร