อาการที่พบบ่อยในภาวะ Long COVID

อาการที่พบบ่อยในภาวะ Long COVID
  • เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่ม
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดศีรษะ
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อ
  • ไอเรื้อรัง
  • เจ็บหน้าอก ใจสั่น
  • การรับรสและได้กลิ่นผิดปกติ
  • เครียด มีภาวะซึมเศร้า หรือวิตกกังวล
  • ท้องเสีย
  • ผมร่วง

บางอาการอาจดีขึ้นภายใน 1 – 2 เดือน เช่น อาการรับรสหรือได้กลิ่น แต่บางอาการอาจใช้เวลากว่า 3 เดือนจึงจะดีขึ้น เช่น อาการอ่อนเพลีย

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล