หลัก 5 ประการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

หลัก 5 ประการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย
  • ชัดเจนในการฝึก
  • ทำได้จริงอย่างที่บอก
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • ไม่ใช้อารมณ์
  • สม่ำเสมอ

การเสริมสร้งพัฒนาการให้ลูกเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย ต้องสอนทักษะการดำเนินชีวิตปลูกฝังพัฒนาการทางอารมณ์ (อีคิว) ไปพร้อมกับพัฒนาการ ด้านสติปัญญา (ไอคิว) ตั้งแต่เด็ก ควรเริ่มฝึกพัฒนาการทางอารมณ์ตั้งแต่วัย 6 เดือน และฝึกอีคิวควบคู่กับไอคิว ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

การฝึกพัฒนาการนอกจากเด็กจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีแล้วยังทำให้เด็กรู้จักการมีวินัยที่ดีด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ