“หนองใน” ดื้อยารักษาไม่หายด้วย “ซิโปรฟล็อกซาซิน”

“หนองใน” ดื้อยารักษาไม่หายด้วย “ซิโปรฟล็อกซาซิน”

หนองในโกโนเรีย เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันดับ 1 ของคนไทย

ภาวะดื้อยาของโรคหนองในโกโนเรีย

  1. ปัจจุบันดื้อต่อยากินที่มีแทบทุกชนิด อัตรา การดื้อต่อชิปรฟล็อกซาซินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 ในปี 2014 เป็นร้อยละ 92.4 ในปี 2016
  2. การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือการฉีด Ceftriaxone ร่วมกับการกินยา Azithromycin
  3. ไม่แนะนำการซื้อยารักษาตนเอง เช่น การใช้ Cefixime + Azithromycin พราะการใช้ Cefixime จะเปิดทางให้เชื้อในโกโนเรียดื้อต่อยาฉีด Cefriaxone ได้ง่ายขึ้น

หากมีอาการของโรคควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรซื้อยากินเอง

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล