สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน

สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน
  • หิวน้ำบ่อย
  • ปัสสาวะบ่อย/ปัสสาวะปริมาณมาก
  • อ่อนเพลีย
  • หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • สายตาพร่ามัว
  • ชาปลายมือปลายเท้า
  • แผลหายช้ากว่าปกติ
  • หากมีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม