วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก

ตั้งแต่ มกราคม 2565 ประเทศไทยอนุมัติให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech เป็นวัคซีนที่ใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเนื่องจากพบว่ามีอัตราการเกิดผลข้างเคียงต่ำ

คำแนะนำ

เด็กอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคนแถบสีส้ม ขนาดวัคซีน 10 ไมโครกรัม เทียบเท่า 0.2 มิลลิลิตรของวัคซีนเด็กเล็ก

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ชนิดวัคนแถบสีม่วงขนาดวัคซีน 30 ไมโครกรัม เทียบเท่า 0.3 มิลลิลิตรของวัคซีนเด็กโต / ผู้ใหญ่

วิธีการฉีด 2 เข็ม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนห่างกันอย่างน้อย 3-12 สัปดาห์

ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดมีอาการโดยเฉพาะแบบอาการรุนแรงได้

ความปลอดภัย

วัคซีนมีความปลอดภัยสูง โดยพบอาการเจ็บบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย และปวดศีรษะได้

โดยในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี พบรายงานกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการน้อย และสามารถหายเองได้

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กชนิด mRNA Pfizer-BioNTech มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถฉีดได้ในเด็กสุขภาพดีทั่วไปและเด็กที่มีโรคประจำตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญวรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก