วัคซีนที่จำเป็น สำหรับเด็กในฤดูหนาว

วัคซีนที่จำเป็น สำหรับเด็กในฤดูหนาว

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

 • โรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในเด็กทุกอายุ
  • วัคซีนโควิด-19 ฉีดเริ่มต้น 2-3 เข็ม จากนั้นฉีดกระตุ้นได้ทุก 6 เดือน ปัจจุบันแนะนำสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปี
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าฤดูฝน
 • โรคติดเชื้ออาร์เอสวี มักพบในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรก
  • วัคซีนอาร์เอสวียังอยู่ระหว่างการวิจัย

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร

 • โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า มักพบในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรก
  • วัคซีนโรต้า เป็นวัคซีนพื้นฐานชนิดหยอด แนะนำสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2-3 ครั้ง และควรหยอดให้แล้วเสร็จก่อนเด็กอายุ 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์