“วงจรการนอนหลับ” บอกคุณภาพการนอนหลับ

“วงจรการนอนหลับ” บอกคุณภาพการนอนหลับ

วงจรการนอนหลับจะแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะที่เกิดขึ้นสลับกันไปในแต่ละคืน ซึ่งสามารถจำแนกได้จากการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

ระยะแรก

เรียกว่า ระยะการหลับที่ไม่มีการกรอกตา แบบรวดเร็ว (Non-Rapid Eye Movement Sleep หรือ NREM sleep) แบ่งไต้ 3 ระยะ ได้แก่

ㆍ ระยะ N1 (หลับตื้น) ใช้เวลาร้อยละ 2-5

ㆍ ระยะ N2 (หลับกลาง) ใช้เวลาร้อยละ 45-55

ㆍระยะ N3 (หลับลึก) ใช้เวลาร้อยละ 5-20

ระยะที่สอง

ระยะการหลับที่มีการกรอกตาแบบรวดเร็ว (Rapid Eye Movement Sleep หรือ REM sleep) หรือเรียกว่า ระยะหลับฝัน ใช้เวลาร้อยละ 20-25

ประสิทธิภาพการนอน เทียบจากระยะเวลาที่นอนหลับกับเวลาที่นอนอยู่บนเตียง ควรสูงกว่าร้อยละ 85 คุณภาพการนอนหลับไม่ดี จะพบว่ามีการนอนหลับลึก (ระยะ N3) และระยะ REM sleep ลดลงมีการตื่นตัว บ่อยของสมองและประสิทธิภาพการนอนน้อยกว่าร้อยละ 85

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ,นฤชา จิรกาลวสาน
ศูนย์นิทราเวช