รู้จัก เข้าใจ COVID-Arm

รู้จัก เข้าใจ COVID-Arm

COVID-Arm เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
อาการ

 • บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีน หรือบริเวณใกล้เคียง
 • อาจมีอาการคันร่วมด้วย
 • อาจมีอาการร้อน หรือคลำพบก้อนใต้บริเวณที่ฉีด

การรักษาเบื้องต้น

 • ประคบเย็น
 • รับประทานยาแก้ปวด หรือยาแก้คันได้
 • การรับประทานยาดังกล่าวไม่กระทบ
 • ต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน

คำแนะนำ

 • Covid – Arm สามารถหายได้เอง ภายใน 1 สัปดาห์
 • ไม่ถือเป็นการแพ้วัคซีน
 • สามารถฉีดวัคซีนเข็มลำดับถัดไปได้ตามระยะห่างที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน
 • หากมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก