รู้จักกับ สายให้อาหาร

รู้จักกับ สายให้อาหาร

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหารผิดปกติ เช่น กลืนลำบาก ทานได้ปริมาณน้อยลง เบื่ออาหาร เป็นต้น อาการเหล่านี้จะนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่มีความพร้อมเพียงพอในการเข้ารับการรักษาและอาจเพิ่มภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีและมีประโยชน์ชัดเจน คือ การใส่สายให้อาหาร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใส่ไว้เพียงชั่วคราว เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น จนสามารถเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ตามแผนการรักษาที่วางไว้จนเสร็จสิ้น

สายให้อาหาร

เป็นท่อกลวง ทำมาจากยางหรือซิลิโคนส่วนปลายสายที่มีรูเปิด ซึ่งจะถูกวางอยู่ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก

อาหารที่ให้ผ่านทางสาย

ต้องเป็นอาหารเหลวที่ได้รับการปั่นโดยละเอียด และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

ปัจจุบันสายให้อาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใส่สายอาหารผ่านทางจมูก และ การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.ฐิติพร ชอบอาภรณ์
ฝ่ายศัลยศาสตร์