รับประทานไส้เดือนดิบเสี่ยงเชื้อโรค

รับประทานไส้เดือนดิบเสี่ยงเชื้อโรค

เนื้อหาจากคลิปวีดิทัศน์การรับประทานไส้เดือนดิบทางสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากไส้เดือนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินที่มีพฤติกรรมกินเศษอาหาร ซากสัตว์ และวัชพืชเป็นอาหาร ตัวไส้เดือนจึงมีแบคทีเรียและปรสิตจำนวนมาก หากรับประทานแบบดิบจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อปรสิตที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ผลเสียจากการรับประทานไส้เดือนแบบดิบ

ติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อปรสิตในร่างกาย
ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

คำแนะนำจากแพทย์

ไม่ควรรับประทานส้เดือนดิบ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อความปลอดภัยจึงควรเลือกรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ที่ได้มาตรฐาน และควรปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564
ที่มา : ศ. ดร. นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร