มะเร็งในช่องปาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็ง ที่พบมากที่สุดในคนไทย

มะเร็งในช่องปาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็ง ที่พบมากที่สุดในคนไทย

อาการของโรค

  • รอยโรคสีแดงขาว หรือสีขาวปนแดง ในช่องปาก
  • คล้ายแผลร้อนในที่เรื้อรังนานกว่า 2 – 3 สัปดาห์
  • อาจมีก้อนเนื้อบวมโต
  • อาจมีอาการชา ปวด หรือมีเลือดไหลในช่องปากโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • กลืน เคี้ยวอาหารลำบาก พูดหรืออ้าปากได้น้อย เสียงเปลี่ยน เจ็บในหู
  • น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

การรักษา

ผ่าตัด
เคมีบำบัด
ฉายแสง

อาจใช้การรักษาร่วมกันมากกว่าหนึ่งวิธี ทั้งนี้ตามคุลพินิจของแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.วิภาพร พรสินศิริรักษ์
ฝ่ายทันตกรรม