มะเร็งเต้านม…คัดกรองสม่ำเสมอรู้โรคไว รักษาได้

มะเร็งเต้านม…คัดกรองสม่ำเสมอรู้โรคไว รักษาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565
ข้อมูลโดย : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
สาขารังสีรักษา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์