มนุษย์ “แม่” กับอาการปวด ขณะ “รอคลอด”

มนุษย์ “แม่” กับอาการปวด ขณะ “รอคลอด”

การเจ็บครรภ์ใกล้คลอดโดยวิธีธรรมชาติถือเป็นความปวดระดับรุนแรงเทียบเท่าความปวดที่เกิดจากนิ้ว หรือแขน/ขา ถูกตัดขาด แม้ว่าไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่อาจส่งผลเสียในระยะยาวหลังคลอดบุตรทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Blue) หรือ ภาว:ป่วยทางจิตหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง (Post Traumatic Stress Disorder) เป็นต้น

เทคนิคระงับปวด

การให้ยาระงับปวดเข้าทางช่องเหนือไขสันหลังให้ยาชาร่วมกับยาระงับปวดกลุ่มโอปีออยด์ในปริมาณน้อยต่อเนื่องจนจบกระบวนการคลอดเป็นเทคนิคที่ระงับปวดได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดี

  • ระหว่างที่ได้รับการระงับปวดมารดาสามารถขยับขาหรือเปลี่ยนอิริยาบถได้ สามารถพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนถึงเวลาคลอด
  • ยาชาไม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์
  • เมื่อกระบวนการคลอดดำเนินไปโดยปราศจากความเจ็บปวดส่งเสริมให้มารดามีปฏิสัมพันธ์กับทารกดีขึ้น

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคลอดเป็นการผ่าคลอดทางหน้าท้อง สามารถเพิ่มยาชาที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อระงับความรู้สึกผ่าคลอดทางหน้าท้องได้

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์