ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ คืออะไร

ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ คืออะไร

ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ (microtia) คือ ภาวะใบหูเล็กตกำเนิด เป็นความผิดปกติบนใบหน้าชนิดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดจนด้วยตาเปล่า พบได้ในเด็กแรกเกิดประมาณ 1 ใน 5,000 ราย พบในคนเอเซียมากกว่าคนขาว และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 2-3 ต่อ 1 ราย
🗣สาเหตุ
เป็นความผิดปกติของการสร้งใบหูขณะเป็นทารกในครรภ์มารดานอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่เชื่อว่าภาวะนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบหลายปัจจัย (multifactorial inheritance) และมีโอกาสเสี่ยงกลับเป็นซ้ำในครอบครัวประมาณร้อยละ 5 อีกด้วย
🗣อาการของโรค
กาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์ มองเห็นเป็นติ่งเนื้อไม่เป็นรูปร่างใบหูอย่างปกติ ผู้ป่วยเหล่านี้ยังอาจเป็นโรคใบหน้าเล็กเต่กำเนิด มีหูชั้นกลางผิดปกติ มีลักษณะใบหูผิดปกติหลายรูปแบบ ตั้งแต่ไม่มีใบเลย ใบหูขาดหายไปเป็นบางส่วน จนถึงใบหูขนาดเล็กกว่าปกติ และมีขากรรไกรล่างเติบโตน้อยกว่าปกติร่วมด้วย
🗣วิธีการรักษา
การสร้งใบหูใหม่ให้แก่ผู้ป่วย สามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ได้แก่
1. ทำใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนของผู้ป่วยเอง
เป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าการสร้างใบหูใหม่ด้วยกะดูกอ่อนเป็นวิธีมาตรฐานที่ได้ผลดีที่สุด แต่ก็มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนซี่โครงหลายซี่และต้องผ่าตัตอย่างน้อย 2 ครั้ง กว่าจะได้ใบหูที่ดูใกล้คียงกับธรรมชาติ โดยทั่วไปจะเป็นช่วงอายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป ใบหูที่ได้จากวิธีการนี้ ดูแลรักษาง่ายที่สุดในระยะยาว แต่จะเหมือนหูปกติ หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์
2. ใช้ใบหูเทียม
เป็นวิธีที่ซับซ้อนน้อยกว่า แต่มีโอกาสได้ใบหูใหม่ที่เหมือนจริงมาก อุปกรณ์ที่ใช้ฝังเพื่อยึดใบหูที่ยมมีราคาแพง ต้องดูแลสม่ำเสมอ และเปลี่ยนใบหูเทียมทุก ๆ 2-3 ปี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้ทำใบหูเทียม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการทำใบหูใหม่ด้วยกระดูกอ่อนในระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตลาคม 2563
ที่มา : รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์