ภาวะคลอดยาก

ภาวะคลอดยาก

พบมากในกรณีเด็กในครรภ์มีขนาดตัวโต หรือ ใหญ่เกินมาตรฐาน

การคลอดยากอาจมีลักษณะอาการ ดังนี้

เมื่อเริ่มเจ็บท้อง เจ็บท้องนานกว่าปกติ ปากมดลูกเปิดช้ากว่าที่ควรจะเป็น

เมื่อใกล้คลอด ใช้เวลาในการเบ่งคลอดนานกว่าปกติ ศีรษะเด็กไม่เคลื่อนต่ำลง

เมื่อแพทย์ประเมินทำคลอด อาจพิจารณาใช้เครื่องมือช่วยทำคลอด เช่น คีม หรือ เครื่องดูดสุญญากาศ หรือ วิธีผ่าคลอด

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะคลอดยาก เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ควรรีบฝากครรภ์ทัน ควบคุมการรับประทานอาหาร ควบคุมน้ำหนักไม่ให้ขึ้นเกิน 10-15 กิโลกรัม หรือ ตามเกณฑ์ที่แพทย์แนะนำ พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย