ฟันสึ

ฟันสึ

เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเสียวฟัน ฟันสึกมักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่

  • แปรงฟันผิดวิธี
  • เคี้ยวของแข็ง
  • นอนกัดฟัน
  • ดื่มน้ำอัดลม
  • รับประทานอาหารรสเปรี้ยวจัดเป็นประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา
ฝ่ายทันตกรรม