ผ่อนคลายการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากการ Work From Home

ผ่อนคลายการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากการ Work From Home

การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทำให้คนวัยทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านแต่อุปกรณ์สำหรับทำงานที่บ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อาจไม่เหมาะสมกับสรีระ รวมถึงท่าทางการนั่งที่ไม่ถูกวิธีและการไม่ได้ยึดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน อาจทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังตามมา โดยสามารถบรรเทาอาการปวดด้วยวิธี ดังนี้

  1. จัดสถานที่ทำงาน ใช้โต๊ะและเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสรีระ จัดตำแหน่งหน้าจอให้พอดีกับระดับสายตา
  2. ควรพักระหว่างการทำงาน อย่างน้อย ทุก ๆ 30-60 นาที โดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างพัก
  3. เมื่อเริ่มรู้สึกปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรยืดเหยียดและพักการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ เช่น คอ บ่า ใหล่ หลัง สะโพก และขา โดยไม่ควรฝืนใช้งานหากมีอาการปวด
  4. รับประทานยาลดปวด เช่น ยาพาราเซตามอล ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือยาลดปวดกลุ่ม NSIADร แต่ไม่ควรรับประทานต่อเนื่อง
  5. ใช้ยาลดปวดแบบทาภายนอก หรือการประคบอุ่น ร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  6. หากอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

คำแนะนำจากแพทย์

นอกจากการป้องกันและผ่อนคลายอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังในขณะทำงานแล้ว ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมรรถภาพทางกาย และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หลัง สะโพก และขา ซึ่งสามารถช่วยป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศั