ผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19

ผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19
  • ช่วงนี้ควรงดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อลดโอกาสสัมผัสโรคนี้จากโรงพยาบาล แพทย์ที่ดูแลอาจจะขอให้นัดตรวจนานขึ้น เช่น เดิมจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและอาการคงที่ ควรเช็กจำนวนยาให้เพียงพอทุกครั้ง รวมถึงยาสามัญประจำบ้านต่าง ๆ หากยา ไม่พอกรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่ดูแล อาจมีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ตามความเหมาะสม
  • หากมีอาการไอ หรือ จาม ต้องปิดปากและจมูกด้วยกระดาษชำระทุกครั้ง แล้วทิ้งกระดาษชำระในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
  • ถ้าเด็กเล็กในบ้านเป็นหวัด ให้เด็กใส่หน้กากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอและแยกเด็กออกจากผู้สูงอายุชั่วคราวจนกว่าเด็กหายดี
  • ถ้าจำเป็นต้องเข้าชุมชนแออัด ควรใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือบ่อย ๆ
  • อาจต้องเตรียมอาหารในบ้าน ไม่ออกไปรับประทานนอกบ้าน
  • ให้ทำความสะอาดบริเวณที่มือสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ก๊อกน้ำ ลูกบิด ที่กดชักโครก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามความเหมาะสม
  • จำกัดผู้ที่ติดต่อ/สัมผัสท่านให้น้อยที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

ที่มา : ผศ.นพ.โอกาส พุทธเจริญ

error: Content is protected !!