ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV และการคัดกรองอย่างสม่ำเสมอฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้ฉีดในช่วงวัยที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ช่วงระหว่าง 9 – 26 ปี

กำหนดการฉีดวัคซีน

  • เข็มที่ 1 เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี
  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 2 เดือนหากเป็นเด็กอายุ 9 – 15 ปี สามารถฉีดเพียง 2 เข็มได้ โดยฉีดห่างกัน 6 เดือน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

การตรวจคัดกรอง

การตรวจเซลล์วิทยาหรือแปปสเมียร์ ควรตรวจทุก 2 ปี ตั้งแต่อายุ 25 ปี ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือ เมื่ออายุ 30 ปี ในสตรีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV testing) ควรตรวจทุก 5 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ณัฎฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์