“ปัญหาการได้ยินในผู้สูงวัย” ในยุค NEW NORMAL

“ปัญหาการได้ยินในผู้สูงวัย” ในยุค NEW NORMAL

1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบปัญหา การได้ยินส่วนมากเกิดจากภาวะประสาทหูเสื่อมตามวัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นเหตุให้เสียงพูดถูกลดทอนลง อีกทั้งยังไม่สามารถอ่านธิมฝีปากขณะสนทนาได้ ซึ่งอาจเพิ่มอุปสรรคต่อการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้

ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึงสองเท่า เนื่องจากสมองขาดการกระตุ้น และอาจนำมาซึ่งภาวะซึมเศร้า การดูแลรักษาเชิงป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้สูงอายุควรได้พบโสต ศอ นาสิกแพทย์ เพื่อ

  • ตรวจร่างกาย
  • ประเมินระดับการได้ยิน
  • แนะนำการรักษา กระตุ้นการได้ยินที่เหมาะสม โดยหากมีการสูญเสียการได้ยินแพทย์อาจพิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่
มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร