ปัจจัยเสี่ยงการปวดหลังที่ควรระวัง

ปัจจัยเสี่ยงการปวดหลังที่ควรระวัง
  1. การนั่งผิดท่า
  2. น้ำหนักตัว ยิ่งมาก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง
  3. การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงหมอนรองกระดูกเสื่อม
  4. การยกของหนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ