ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห่างไกล โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห่างไกล โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสหรือสูดฝุ่นควัน เช่น ตำรวจจราจร ผู้ทำงานก่อสร้างควรสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่และฝุ่นควันพิษต่าง ๆ
  • เลิกสูบบุหรี่
  • บริเวณที่อยู่อาศัยที่มีควันจากการประกอบอาหาร หรือการเผาใหม้ ควรมีการจัดการระบายอากาศที่ดี ร่วมกับพิจารณาการใช้เครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.สริตา ราวนพงษ์
หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์