ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงโรค Noncommunicable diseases (NCDs)

ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงโรค Noncommunicable diseases (NCDs)
  • ลดการบริโภคอาหารรสจัดทั้งรสหวาน มัน เค็ม
  • งดสูบบุหรี่
  • เสี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • ลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • ผ่อนคลายความเครียด
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว