ทำไม? จึงต้องให้วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

ทำไม? จึงต้องให้วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

แม้ว่าเด็กติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการไม่รุนแรง แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ เช่นเดียวกันกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ

การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน พบเด็ก ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้เด็ก เป็นสาเหตุให้ระบาดในครอบครัวเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น

วัคซีนโควิด-19 ในเด็กมีความจำเป็น เพื่อ

  • ป้องกันความรุนแรงของโรค ลดการนอนโรงพยาบาลและอาการแทรกซ้อน โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัว
  • หากเด็กได้รับวัคซีนเป็นหมู่มาก ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะในครอบครัว ลดการเกิดสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้เร็วขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก