ทำอย่างไรเมื่อตรวจ ATK ได้ผลเป็นบวก

ทำอย่างไรเมื่อตรวจ ATK ได้ผลเป็นบวก

1. ตั้งสติ

2. แยกตนเองออกจากผู้อื่นทันที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง งดรับประทานอาหารร่วมกัน และแยกห้องนอน

3. โทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ แอดไลน์ @nhรo หรือ ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา เพื่อข้ารับบริการคลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic) หรือคลินิกสงสัยผู้ติดเชื้อที่มีในทุกโรงพยาบาล

4. ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ

5. หากมีอาการเล็กน้อยและไม่มีภาะเสี่ยง จะได้รับการดูแลแบบ “แยกรักษาแบบผู้ป่วยนอก” (Self isolation หรือ Home isolation) โดยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียและให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ลดน้ำบูก

6. แยกกักตัวและรักษาแบบผู้ป่วยนอกเป็นเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตรวจ ATK ได้ผลบวก

7. เมื่อครบ 10 วัน กลับมาใช้ชีวิตในวิถี new normal ได้ โดยไม่ต้องตรวจ ATK หรือ RT-PCR ซ้ำ

หากมีอาการรุนแรง หรือปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • อายุมากกว่า 60 ปี
  • ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

แพทย์อาจพิจารณาให้ยาศาวิพิราเวียร์ร่วมด้วย หรือรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก