ทำกิจกรรมภายในครอบครัวให้สุขใจ ห่างไกล “โควิด-19”

ทำกิจกรรมภายในครอบครัวให้สุขใจ ห่างไกล “โควิด-19”

เช็คลิสต์ต่อไปนี้ ก่อนรดน้ำดำหัว หรือทำกิจกรรมในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ควรตรวจ ATK เผื่อคัดกรองความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัว
  • จัดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง ระบายอากาศได้ดี และไม่ควรรวมตัวผู้คนให้มีจำนวนหนาแน่น
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัสตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกันเป็นเวลานาน
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
  • ผู้สูงอายุในครอบครัวควรได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดก่อนร่วมกิจกรรมกับลูกหลานในครอบครัว

สงกรานต์จะเป็นสุข หากทุกคนในครอบครัวปลอดภัยจาก “โควิด-19”

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.นรินทร์ เตชะนิรัติศัย
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว