“ถ้ารักกันจริง อย่ามาเยี่ยมกันเลย”

“ถ้ารักกันจริง อย่ามาเยี่ยมกันเลย”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัศ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก การเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยบาลอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการกระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยได้

  • หลีกเลี่ยงการเยี่ยมผู้ป่วยให้เยี่ยมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • แนะนำให้ญาติยี่ยมไข้หรือสื่อสาร กับผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอลแทนการมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
  • ผู้ที่มีอาการไช้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก งดเว้นการมาเยี่ยมผู้ป่วย
  • งดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล
  • ญาติที่เฝ้าไข้ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
  • ล้างมือที่จุดล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563

ที่มา : รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง