ถั่งเช่าไม่ใช่เห็ด แต่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง

ถั่งเช่าไม่ใช่เห็ด แต่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง
  • ถั่งเช่าธรรมชาติป็นชื้อราที่ก่อโรคในแมลง และจริญเติบโตจากหนอนผีเสื้อราตรีที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินเมื่อเชื้อราเติบโตเต็มที่จะโผล่ขึ้นเหนือดินและมีลักษณะเป็นแท่ง ส่วนหนอนผีเสื้อที่ถูกดูดกินเป็นสารอาหารจะตายกลายเป็นซากติดอยู่กับส่วนที่เป็นแท่งของเชื้อรา
  • ถั่งเช่าที่ใช้เป็นยาในตำราแพทย์แผนจีนโบราณ เป็นถั่งเช่าที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติบริวณที่ราบสูงทิเบต ซึ่งมีความสูงมากกว่า 3,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
  • ถั่งเช่าธรรมชาติมักปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในปริมาณสูง จึงเป็นอันตรายได้กับผู้ใช้ ดังนั้นหน่วยงานด้านอาหารและยาของรัฐบาลจีนจึงเข้าควบคุมการจำหน่ายตั้งแต่ปื พ.ศ. 2559
  • เชื้อราถั่งเช่าตามตำราแพทย์แผนจีน เดิมมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 เมื่อพิจารณาจากดีเอ็นเอแล้วพบว่า มีความแตกต่างจากเชื้อราในกลุ่ม Cordyceps อื่น ๆ จึงถูกตั้งชื่อใหม่ว่า Ophiocordyceps sinensis
  • ถั่งเช่าส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้มาจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งมักโฆษณาว่าเป็นเห็ดถั่งเช่าสีทอง มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps miltaris เป็นเชื้อราคนละสกุล (Family) คนละวงศ์ (Genus) และเป็นคนละชนิด (Species) กับถั่งเช่าธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อราชนิด Ophiocordyceps sinensis จึงไม่สามารถอ้างได้ว่ามีสรรพคุณทำนองเดียวกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล