ตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไร?

ตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไร?

ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อายุน้อยกว่า 50 ปีตรวจทุก 2 – 3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้ทราบสุขภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ

2. ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น

3. ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

4. ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพ

  • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
  • หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.วศิน เลาหวินิจ
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม