ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในภาวะ PM2.5

ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในภาวะ PM2.5
  1. หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกลี่ยงมลพิษป็นพิศษ โดยเฉพาะหญิงที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 6 เดือน พราะอาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์
  2. ระดับอากาศภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ ระดับ AQ! ไม่เกิน 50 หรือ PM2.5 ไม่เกิน 37 มคก./ลบ.ม. หากเกินกว่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้
    1. ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด โดยระวังอย่าให้ห้องร้อนเกินไป
    2. ไม่สูบบุหรี่ หรือจุดธูปในอาคาร
    3. ถูพื้นโดยใช้ผ้เปียก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
    4. หากกายในอคารมีมลพิษสูง ควรใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัด PM 2.5 ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี