ดูแลสุขภาพจิตเด็กอย่างไรในภาวะโควิด-19

ดูแลสุขภาพจิตเด็กอย่างไรในภาวะโควิด-19
 • ควรช่วยให้เด็กค้นหาวิธีเชิงบวกในการแสดงความรู้สึกคับข้องใจ
  ของตนเองออกมาเช่น ความกลัวและความเศร้า เพื่อให้เด็กรู้สึกสบายใจ
  และไม่เก็บกดจากสิ่งต่างๆ รอบตัวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
 • หากิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำ เพื่อช่วยให้เด็กแสดงอารมณ์ได้ง่ายขึ้น
  เช่น การเล่นและการวาดรูป
 • ให้เด็กอยู่ใกล้กับพ่อแม่และครอบครัวหากพิจารณาว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก
 • เด็กควรมีช่องทางในการติดต่อกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การโทรศัพท์
  หรือวิดีโอคอลตามกำหนดเวลาโดยอาจติดต่อวันละสองครั้ง
  ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก
 • ควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด
  เท่าที่เป็นไปได้เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เล่นและได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไป
  แม้จะเป็นแค่ภายในครอบครัวก็ตาม
 • ควรรักษากิจวัตรประจำที่คุ้นเคยให้มากที่สุด
  หรือ อาจสร้างกิจวัตรใหม่เพื่อให้การอยู่บ้านของเด็กไม่น่าเบื่อ
 • เลือกใช้วิธีการสื่อสารและพูดคุยเรื่องโควิด-19
  ที่เหมาะสมกับวัยการพูดคุยไปด้วยกันอาจช่วยลดความกังวลได้
 • ผู้ใหญ่ควรรู้จักจัดการความเครียดและควบคุมอารมณ์ตนเอง
  เมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กเพราะเด็กๆ จะคอยสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์
  ของผู้ใหญ่เพื่อหาวิธีการอารมณ์ของตัวเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร