ดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะ PM2.5 สูง

ดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะ PM2.5 สูง
  1. ใส่หน้ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น หน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐาน
  2. หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่มลพิษอากาศสูง
  3. งดการออกกำลังกายกายนอกตัวอาคาร เช่น งดวิ่งในสวนสาธารณะชั่วคราว ให้เปลี่ยนมา
  4. ออกกำลังกายภายในตัวอาคารแทน
  5. หมั่นตรวจตราไม่เปิดหน้าต่างในช่วงภาวะ PM 2.5 สูง เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาในตัวอาคาร
  6. ช่วยกันงดการเผาไหม้ที่ “ไม่” สมบูรณ์ เช่น งดจุดเทียนในตัวอาคาร และนอกตัวอาคารงดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถดีเซลที่ปล่อยควันดำ
  7. กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

ที่มา : อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา