จัดการอย่างไร ในภาวะหมดไปในการทำงาน (Burnout)

จัดการอย่างไร ในภาวะหมดไปในการทำงาน (Burnout)
 • มีสังคมกับเพื่อนที่ทำงานมากขึ้น เช่น ไปเที่ยวด้วยกัน
 • ลดการใช้วลากับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่
 • หาคนช่วย เช่น พูดคุยกับคนที่สนิท
 • หาเพื่อนใหม่ทั้งในและนอกที่ทำงาน
 • เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและเป็นผู้ให้ เช่น เป็นจิตอาสา จูงคนตาบอดข้ามถนนอ่านหนังสือให้คนตาบอด
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติกับงาน มองหาคุณค่าในงานที่เราทำ
 • สร้างสมดุลงานกับชีวิตให้เหมาะสม
 • ทบทวนลำดับความสำคัญงานรวมถึงตั้งขอบเขตในการทำงาน
 • ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสาร เช่น ลดการใช้มือถือ
 • ผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ หรือลาหยุดงานเพื่อเที่ยวพักผ่อน
 • หากิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตในที่ทำงาน
 • หาเวลาผ่อนคลายระหว่างวันเวลาทำงาน เช่น อ่านหนังสือ 10 นาทีในช่วงพักเที่ยง
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล