จังหวะหัวใจ..วิเคราะห์ได้ผ่าน smartwatch จริงหรือ?

จังหวะหัวใจ..วิเคราะห์ได้ผ่าน smartwatch จริงหรือ?

smartwatch มีแอปพลิเคชัน ที่ช่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยการจับชีพจรและบางรุ่นสามารถตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ด้วยถือเป็นการเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเบื้องต้นได้ แต่ไม่สามารถบอกความผิดปกติของโรคหัวใจอื่น ๆ ได้

รูปแบบการแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย smartwatch

  • จังหวะหัวใจเต้นปกติ
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพลิ้ว
  • อัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็วกว่าปกติ
  • ไม่สามารถแปลผลได้

ค่าการแสดงผลที่บอกโดย smartwatch เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสังเกตความผิดปกติ การยืนยันผลการตรวจที่ละเอียดและถูกต้องแม่นยำยังต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะของทางโรงพยาบาลและการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูล ณ วันท 13 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ภัทราณี ลีละพัฒนะ
ศูนย์โรคหัวใจ