คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น (12-18 ปี)

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น (12-18 ปี)
  • เด็กและวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • วัคซีนที่แนะนำเป็นลำดับแรกคือ วัคซีนชนิด mRNA (Pfizer-Biontech) จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 3-8 สัปดาห์ และกระตุ้นอีกครั้งอย่างน้อย 6 เดือน
  • เด็กและวัยรุ่นที่เคยติดเชื้อจากโรคโควิด-19 หรือโรคแทรกซ้อนจากโรคโควิด-19 (โรคกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก หรือ MIS-C) ควรเว้นระยะการฉีดวัคซีน ห่างจากวันที่ตรวจพบเชื้อ 1-3 เดือน
  • เด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีประจำเดือน อยู่ในระยะหลังคลอด หรือให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนได้

ข้อควรระวัง

  • หากเสี่ยงใกสัชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนจนกว่าจะครบระยะการกักตัว
  • หญิงที่ตั้งครรภ์ควรข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก