ความสำคัญของ ฟันน้ำนม

ความสำคัญของ ฟันน้ำนม
  • ธรรมชาติได้สร้างฟันน้ำนมขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ใช้ในการบดเคี้ยวกัดอาหารในช่วงวัยเด็ก และช่วยในการหัดพูดและออกเสียง
  • ฟันน้ำนมไม่โตขึ้นไปตามอายุ เมื่อขากรรไกร เจริญเติบโตมากขึ้นฟันน้ำนมจะหลุดไปเองและฟันแท้จะขึ้นมาทดแทน ซึ่งการบดเคี้ยวของฟันน้ำนมยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรอีกด้วย
  • หากมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด ฟันแท้ที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่มีพื้นที่มากพอในการขึ้น หรือขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่งทำให้เกิดปัญหาการซ้อนเกของฟันแท้ตามมา
  • ฟันน้ำนมมีความสำคัญไม่ต่างไปจากฟันแท้พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเพื่อประโยชน์ของการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดีของบุตร

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ทพญ.ณัฏฐา วงศ์วราวิภัทร์
ฝ่ายทันตกรรม