พ่อแม่ควรรับมืออย่างไรในช่วงลูกเรียน Online

พ่อแม่ควรรับมืออย่างไรในช่วงลูกเรียน Online
  1. เปิดใจยอมรับการเรียนออนไลน์ว่าเป็นเรื่องจำเป็นและฝึกตนเองไม่ให้เครียด หรือวิตกมากเกินไป
  2. แจ้งคุณครูโดยเร็ว เมื่อเกิดอุปสรรคในการเรียน
  3. เรียนรู้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นกับการเรียนของเด็ก
  4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียน เช่น ไม่มีเสียงรบกวน มีแสงสว่างพอเหมาะ
  5. จัดกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กให้ใกล้เคียงช่วงเวลาปกติในการไปโรงเรียน
  6. พูดคุย ทบทวน และตรวจทานการเรียนของเด็กสม่ำเสมอ
  7. สมาชิกภายในครอบครัวควรร่วมกันช่วยเหลือการเรียนของเด็ก
  8. หากิจกรรมอื่นให้เด็กทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น วาดรูป อ่านนิทาน ออกกำลังกาย
  9. ติดต่อกับคุณครูอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ และจัดรูปแบบการเรียนของเด็กให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ