ข้อควรระวังของการใช้ยาแก้แพ้ หรือยาลดน้ำมูก (antihistamine)

ข้อควรระวังของการใช้ยาแก้แพ้ หรือยาลดน้ำมูก (antihistamine)

ควรเลือกประเภทของชนิดยาให้เหมาะสม กับอาการแสดงของความผิดปกติ รวมทั้งคำนวณขนาดของยาให้เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักตัว

ในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือมียาที่รับประทานเป็นประจำ ยาแก้แพ้อาจส่งผลต่อระดับยาในเลือด แล้วก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้

ควรระมัดระวังการใช้ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูกในเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ เนื่องจากพบอาการข้างเคียงมากขึ้น

น้ำผลไม้ อาจส่งผลต่อการดูดซึมยาแก้แพ้รุ่นที่สองบางประเภทได้

แอลกอฮอล์ จะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์